सूचना

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

मानव तथा राष्ट्रिय विकास समाज (HANDS) नेपाल

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

प्रथम पटक प्रकाशन मिति : २०७८/०२/२६ गते

यस मानव तथा राष्ट्रिय विकास समाज (HANDS) नेपाल सिन्धुलीले प्लान इन्टरनेशनल नेपालको साझेदारीमा सिन्धुली जिल्लाको मरिण गाउँपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका र दुधौली नगरपालिकामा संचालन हुने बालिकाले समान रुपमा सिक्ने, लैगिंक रुपान्तरण तथा गुणस्तरीय शिक्षा परियोजना संचालन गर्ने कार्यकालागि तपसिल अनुसारको कर्मचारी आवश्यक भएकोले देहाय अनुसारकोे योग्यता पुगेको इक्छुक व्यक्तिहरुले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र कार्यालय समयमा दरखास्त पेश गर्न आह्वान गरिन्छ ।

तपसिल :

 

Project Coordinator  लागि योग्यता र दक्षता :

 • मानविकी वा शिक्षा शास्त्र संकायमा न्यूनतम स्नात्तकोत्तर तह वा सो सरह उतिर्ण गरि कम्तिमा ३ वर्ष शिक्षा सँग सम्वन्धीत क्षेत्रमा कार्यानुभव भएको ।
 • कार्यक्रम योजना तर्जुमा, अनुगमन, निरीक्षण, मुल्याङ्कन, प्र्िरतवेदन लेखन (अंग्रेजी र नेपाली), तथ्याङ्क व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक कार्य कौशल भएको ।
 • जिल्ला स्तरका सरोकारबाला तथा साझेदार संस्था सँग नियमित सम्र्पक, समन्वय र सहकार्य गर्न सक्ने ।
 • कर्मचारी परिचालन तथा समुहकार्य गर्न गराउनुको साथै फिल्डकार्यमा धेरै समय दिन सक्ने ।
 • कम्प्युटर सम्बन्धि ज्ञान (MS word, Excel, Power Point) का सथै email internet चलाउन सक्षम ।
 • कार्यक्रम सम्बन्धि साझेदार संघ, संस्था तथा व्यक्ति पहिचान गरी सहकार्य गर्न सक्ने ।
 • तालिम, गोष्ठी जस्ता कार्यक्रम सहजीकरण गर्ने सीप भएको ।
 • समुदायमा उठेका परियोजना सँग सम्बन्धित सवाल लाई संस्थाको तर्फ बाट संबोधन गर्न सक्ने।
 • अन्तरव्यैक्तिक कला तथा तनावमा पनि कार्य गर्न सक्ने दक्षता भएको ।

Admin and Finance officer  को लागि योग्यता र दक्षता :

 • मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट लेखा तथा व्यवस्थापन विषयमा न्यूनतम स्नात्तक तह वा सो सरह उतिर्ण गरि कम्तिमा २ वर्ष लेखा तथा प्रशासन क्षेत्रमा कार्यानुभव भएको ।
 • परियोजना सँग सम्वन्धीत आर्थिक प्रतिवेदन (अंग्रेजी र नेपाली) तयार गर्न सक्ने दक्षता भएको ।
 • कम्प्युटर सम्बन्धि ज्ञान (Ms word, Excel, PowerPoint) का सथै email internet चलाउन सक्षम ।
 • परियोजना सँग सम्वन्धीत कागजात सुरक्षित राख्न सक्ने तथा दोहोरो श्रेष्ता प्रणाली सँग सम्वन्धीत दक्षता भएको ।
 • परियोजनाले निर्धारण गरेको क्यातधबचभ संचालन गर्न सक्ने सीप भएको ।

Technical officer को लागि योग्यता र दक्षता :

 • मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट सिभिल इन्जीनियरिङ्ग विषयमा स्नातक वा ३ वर्षे डिप्लोमा इन सिभिल इन्जीनियरिङ्ग विषय वा सो सरह उतिर्ण गरि कम्तिमा २ वर्ष प्राविधिक क्षेत्रमा काम गरेको कार्यानुभव भएको ।
 • परियोजना सँग सम्वन्धीत योजनाको प्राविधिक सर्वेक्षण, डिजाइन स्टमेट, सुपरवेक्षण गर्ने दक्षता भएको ।
 • Auto CAD Software  संचालन गर्न सक्षम ।
 • परियोजना सँग सम्वन्धीत प्राविधिक प्रतिवेदन (अंग्रेजी र नेपाली) लेखन तयार गर्न सक्ने दक्षता भएको ।
 • कम्प्युटर सम्बन्धि ज्ञान
 • (Ms word, Excel, PowerPoint) का सथै email internet चलाउन सक्षम ।
 • कार्यक्रम सम्बन्धि साझेदार संघ, संस्था तथा व्यक्ति सँग सहकार्य गर्न सक्ने ।
 • समुदायमा उठेका परियोजना सँग सम्बन्धित सवाल लाई संस्थाको तर्फ बाट संबोधन गर्न सक्ने।
 • अन्तरव्यैक्तिक कला तथा तनावमा पनि कार्य गर्न सक्ने दक्षता भएको ।

Social mobilizer को लागि योग्यता र दक्षता :

 • मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट प्रविणता प्रमाण पत्र तह वा +२ उत्तिर्ण गरि २ बर्षको कार्यानुभव तथा एस.एल.सी.वा एस.ई.ई उत्रिर्ण गरि समुदाय परिचालन क्षेत्रमा ४ बर्षको कार्यानुभव भएको ।
 • समुदाय परिचालन तथा सम्वन्ध स्थापना गर्न सक्ने दक्षता भएको ।
 • मासिक प्रतिवेदन तथा बैठक म्यान्युट तयार गर्न सक्ने स्थानीय सरकार सँग समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्ने दक्षता भएको ।
 • कम्प्युटर सम्बन्धि सामान्य ज्ञान का साथै email, internet चलाउन सक्षम ।

उम्मेदवारले पेश गर्नु पर्ने आवश्यक कागजातहरु :

व्यक्तिगत विवरण (वायोडाटा), शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र, नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र, व्यक्तिगत स्थायी लेखा नं., अनुभवको प्रमाणपत्र तथा लिखित निवेदन अनिवार्य पेश गर्नु पर्ने छ ।

सेवा तथा सुविधा परियोजनामा व्यवस्था भए अनुसार हुनेछ ।

नोट :

१. उल्लेखित प्रारम्भिक छनौटमा सूची प्रकाशनमा सुचिकृत भएकालाई लिखित परीक्षामा र लिखित परीक्षामा उतिर्ण भएका उम्मेदवारलाई अन्र्तवार्ता र प्रयोगात्मक परिक्षामा समावेश गराइने छ । महिला, दलित, जनजाति र मधेसीलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
२. विज्ञापनमा उल्लेखित विभिन्न पदको जिम्मेवारी तथा कार्यसूची (Job description) तथा अन्य थप जानकारी लिन पर्ने भए कार्यालय समयमा सम्र्पक राखी जानकारी लिन सकिने छ । यो परियोजना को साझेदार संस्थासँग अन्तिम संम्झौता गर्ने कार्य अगाढी वढी सकेको सन्र्दभमा यो विज्ञापन प्रकाशन गरिएको हो । यदि कुनै कारणबस संम्झौता हुन नसकेमा सबै पदका विज्ञापन रद्ध हुन सक्ने जानकारी सूचित गरिन्छ ।

आवेदन पेश गर्ने ठेगाना :  मानव तथा राष्ट्रिय विकास समाज नेपाल, फिल्ड अफिस कमलामाई न.पा– ६, सिन्धुली, फोन नं. – ०४७५२०९६७, अथवा इमेल : nMdudhaulihandsnepal@gmail.com  मार्फत पनि आबेदन दिन सकिनेछ ।

Vacancy for PC- CHNO Final update

 

Comment here